About us - Tieca

เกี่ยวกับเทียก้า

icon chevron right double ประวัติความเป็นมาของสมาคม

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) เป็นองค์กรซึ่งพัฒนามาจากชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันในชื่อย่อว่า ECT (The Education Consultants Group of Thailand) จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกชมรมจำนวนเพียง12 บริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2533 เวลาผ่านไปเจ็ดปี สมาชิกของชมรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การให้บริการที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูลและคุณภาพได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ผนวกกับเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สมาชิกชมรมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) ในวันที่ 11 กันยายน 2540 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาคมทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และได้ยื่นเรื่องกับกระทรวงพาณิชย์ขอเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) ในเวลาต่อมา

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าThai International Education Consultants Association หรือชื่อย่อว่าTIECA

ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯ มีจำนวน 78 บริษัท ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลงานและชื่อเสียงของสมาคมฯ ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทั้งจากองค์กรการศึกษาในต่างประเทศ และศูนย์แนะแนวการศึกษาของต่างประเทศที่มีที่ทำการในประเทศไทย นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นสมาชิกของ Federation of Education and Language Consultant Associations (Felca) ประกอบไปด้วยสมาชิกจากประเทศทั่วโลก ทำให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าวสารข้อมูล การร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

นโยบายและจุดมุ่งหมายของสมาคม

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในด้าน การศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของประชากร
 • เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและวิธีการที่เหมาะสม
 • เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • เพื่อเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับวงการ การศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริการที่จะได้รับจากสมาชิกสมาคมฯ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต่างๆ ระดับการศึกษา และที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
 • รายละเอียดของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนและระเบียบการ ขั้นตอนการสมัครเรียน
 • การเตรียมเอกการสมัครเรียนและขั้นตอนการขอวีซ่า
 • คำแนะนำและข้อมูลด้านการเตรียมตัวก่อนการเดินทางและรายละเอียดของที่พัก
 • จัดหาที่พักและรับที่สนามบิน
 • ให้คำแนะนำการใช้บริการธนาคารในต่างประเทศของแต่ละประเทศ
 • จัดหาตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
 • การประกันสุขภาพระหว่างศึกษาต่อ
 • สิทธิต่างๆ ที่พึงจะได้รับในฐานะนักศึกษานานาชาติ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • นักศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกสถาบันการศึกษาได้เหมาะสมที่สุด
 • สำหรับนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาได้รับความสะดวกในการติดต่อเกี่ยวกับการเดินทาง
 • นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือแนะนำอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ
 • สมาคมฯ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวกลางแก้ไขปัญหา และประสานงานระหว่างนักศึกษาสถาบัน และผู้ปกครอง

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะแนว

สมาชิกสมาคมฯ ทุกบริษัทล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาต่อต่างประเทศมานาน มีประสบการณ์ และผ่านปัญหาที่เด็กนักเรียนไทยประสบขณะเรียนอยู่ต่างประเทศ ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมของนักเรียนไทยก่อนเดินทางได้อย่างดี และสามารถช่วยลดขั้นตอนการสมัครเรียน พร้อมด้วยข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากสมาชิกสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่อต่างประเทศ และได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ

ความช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง

นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ระบบการศึกษาที่แตกต่างจากเมืองไทย หลายคนประสบปัญหา เช่น เรื่องที่พัก เรื่องชั้นเรียน แม้ว่าสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่สถาบันคอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลและแก้ปัญหาให้นักศึกษาไทย แต่ ปรากฎบ่อยครั้งว่า บริษัทสมาชิกสมาคมฯ ได้มีบทบาทอย่างมากในการแก้ปัญหาและประสานงานระหว่างเด็ก สถาบันและผู้ปกครอง จนทำให้ปัญหาคลี่คลายลงได้

หมดกังวลเรื่องการทุจริตเงินค่าเล่าเรียน

สมาคมฯ ถือกฎเคร่งครัดในการคัดเลือกสมาชิก และกฎข้อหนึ่งที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบวิชาชีพนี้ เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองจำนวนมาก ให้ความไว้วางใจในการให้บริษัทสมาชิกเป็นตัวกลางในการส่งค่าเล่าเรียนไปยังสถาบันต่างประเทศ สมาคมฯ จึงถือเป็นกฎข้อบังคับที่สมาชิก สมาคมฯ จะต้องซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการและดำเนินการทางวิชาชีพ

ในอดีตได้มีการปกป้องสิทธิของนักเรียนไทยอย่างไร

ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือหลักซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม สมาคมฯ ทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ที่รักษาผลประโยชน์ทั้งของนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สมาชิกเป็นตัวแทน โดยยึดหลักเหตุผลและความถูกต้องเป็นที่ตั้ง ในอดีตที่ผ่านมา หนึ่งในบริษัทสมาชิกยักยอกเงินค่าเล่าเรียนของนักเรียน โดยไม่นำส่งสถาบัน สมาคมฯ (ขณะนั้นที่เป็นชมรม) ได้มีหนังสือแจ้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ถึงพฤติกรรมที่ไม่สุจริตของบริษัทนี้ และในที่สุดได้ให้สมาชิกท่านนั้นออกจากชมรมฯ

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่นักศึกษาท่านหนึ่งซึ่งได้เสียค่าเล่าเรียนไปยังสถาบันในต่างประเทศแต่ไม่ผ่านวีซ่าตามกฎเกณฑ์ เมื่อนักศึกษาไม่ได้รับวีซ่า สถาบันจะต้องคืนเงินค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาโดยไม่ล่าช้า แต่สถาบันแห่งนี้ไม่ได้ดำเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ แม้จะได้ใช้ความพยายามติดตามทวงถามหลายครั้งแล้วก็ตาม ในที่สุดชมรมฯ ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสมาคมฯ ที่สถาบันแห่งนี้เป็นสมาชิกอยู่ ได้มีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด และสมาคมฯได้มีมติบังคับให้สถาบันคืนเงินค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา และให้สถาบันแห่งนั้นพ้นจากสมาชิกภาพในฐานที่ผิดข้อบังคับ ทุจริตเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และยังมีบ่อยครั้งที่สมาชิกสมาคมฯ ต้องช่วยเหลือติดตามขอคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นเรียนไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตร

กิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกของสมาคมฯ ได้ร่วมกันทำมีอะไรบ้าง

 • กิจกรรมเสริมด้านวิชาชีพแนะแนว
  • อมรมดูงานต่างประเทศ ในแต่ละปีสมาคมฯ จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ ไปเยี่ยมชมโรงเรียน สถาบันวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเสริมความรู้ รับทราบความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ นำความรู้ข้อมูลทที่ทันสมัยเหล่านี้กลับมาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปเรียนในการเยี่ยมชมสถาบันแต่ละครั้ง นอกจากความรู้ที่สมาชิกแต่ละท่านได้นำกลับมาเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาแล้ว สถาบันการศึกษาแต่ละประเทศที่มีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ รับทราบถึงปัญหา ทัศนคติ วิธีคิดระบบการเรียนการสอน วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาไทย สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันในการให้ความช่วยเหลือ และดูแลนักศึกษาไทยเมื่อเดินทางไปถึง ในหลายๆ โอกาสของการเยี่ยมเยียนที่สมาชิกได้พบปะนักเรียน นักศึกษาไทยที่กำลังประสบปัญหา และได้เข้าช่วยเหลือโดยไม่คำนึงว่าเป็นนักศึกษาที่สมาชิกส่งมาหรือไม่ ประเทศต่างๆที่สมาคมฯ ได้จัดให้สมาชิกไปเยี่ยมชมสถาบันมาแล้วได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา และอังกฤษ
  • พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่แนะแนว ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของวิชาชีพนี้ สมาคมฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวของบริษัทสมาชิกขึ้นเป็นประจำ โดยได้รับความช่วยเหลือและร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานการศึกษา สถานฑูต และหน่วยงานด้านวีซ่าของประเทศต่างๆ เป็นอย่างดี
 • กิจกรรมด้านวิชาการ
  • นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้สนใจและนักเรียนได้พบกับตัวแทนจากสถาบันโดยตรง เริ่มจากปี 2540 เป็นปีแรก สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานมาจากประเทศต่างๆ อาทิ อเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ นอกจากนิทรรศการที่จัดขึ้นเอง สมาคมฯ ยังร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาที่จัดเป็นประจำทุกปี
  • แนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่ การแนะแนวนอกสถานที่เป็นบริการชุมชนที่สมาคมฯ ได้จัดทำตามคำเชิญของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในหลายๆ โอกาสสมาชิกสมาคมฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมงานวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ตามคำเชิญของสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด เช่นในปี 2544 สมาคมฯ ได้ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2545 ร่วมงานแนะแนวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม
  • จัดทำคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปีสำหรับแจกตามสถาบันการศึกษา โรงเรียนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ห้องสมุด นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป
 • กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
  นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาชีพ และวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาคมฯ ยังถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีส่วนคืนประโยชน์กลับไปยังสังคม ในปี 2544/45 สมาคมฯ ช่วยเหลือสังคมดังนี้ช่วยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษาให้กับ “โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”บริจาคเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาท) ให้แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา (The Education for Development Foundation)มอบทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ทุนให้ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดนักเรียนเพื่อรับทุนปี 2545 เข้าร่วมงาน “ปฏิรูปการศึกษาก้าวหน้าสู่ปีที่ 3” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมอบทุนการศึกษา (TESOL) ให้ครู-อาจารย์ จำนวน 3 ทุน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุน

icon chevron right double มาตรฐานของสมาคม

มาตรฐานของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) ภายใต้สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

 • จัดประชุมกรรมการไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี จัดประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี และจัดประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง
 • จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจและนักเรียนได้พบกับตัวแทนจากสถาบันและสมาชิกสมาคมฯโดยตรง
 • จัดทำคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ โดยแจกจ่ายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั้วไป และจัดส่งให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิก
 • ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศนอกสถานที่ โดยจัดส่งวิทยากร (สมาชิกสมาคมฯ) ไปบรรยายให้สถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิกกับสำนักงาน ก.พ. ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ แคนาดา และบริติซ เคานซิล
 • จัดทำ TIECA E-news Letter เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ให้ผู้สนใจศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • สมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โดยการประสานงานระหว่างนักศึกษา สถาบัน และผู้ปกครอง
 • จัดอบรมดูงานต่างประเทศได้กับสมาชิกสมาคมฯ เป็นประจำทุกปี เพี่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต่าง ๆ ให้มากขึ้น
 • จัดฝึกอบรมระบบข้อมูล และการบริการ ให้แก่เจ้าหน้าที่แนะแนวของบริษัทสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและเพิ่มมาตรฐานในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานทูตของประเทศต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 • จัดหาทุนการศึกษาให้ “โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย ฯลฯ
 • จัดหาทุน “การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2” ที่ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่ครู-อาจารย์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยร่วมกับทางทบวงมหาวิทยาลัย
 • มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา และบริจาคเงิน โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
 • มอบทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต จัดโดยสำนักงาน ก.พ. 16-17 ต.ค. 2547, 24 พ.ย. 2547

icon chevron right double จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ของ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ.)

จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกต้องคำนึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาและผู้ให้การแนะแนวในการศึกษาต่อต่างประเทศ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ กิจการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยส่วนรวม การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้น ถือเป็นเกียรติ์ สมาชิกจึงควรประพฤติและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ ( นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง) ต่อสถาบันการศึกษา และต่อเพื่อนร่วมอาชีพ
 • สมาชิกต้องมีความรู้แตกฉานในอาชีพ รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่แนะนำอย่างดี ต้องรู้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การขอวีซ่านักเรียน และการเข้าไปอยู่ในแต่ละประเทศในฐานะนักเรียนต่างชาติของประเทศนั้น ๆ
 • สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง เท่านั้น ไม่ว่าเป็นการให้ข้อมูลที่สำนักงาน การจัดสัมมนาหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องหลีกเลี่ยงข้อคสมาชิกต้องทำหน้าที่ในการแนะแนวจัดหาสถานศึกษาโดยเน้นความเหมาะสมของสถาบันและคุณสมบัติของนักเรียนให้มากที่สุด การบริการต้องมีคุณภาพ และมีคุณธรรม มีการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง หรือให้บริการอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้เกิดความสำเร็จในการศึกษาต่อต่างประเทศให้สูงสุด
 • สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรม และการประชุมต่างๆ ของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ และหากมีมติใด ๆ จากการประชุม สมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอระหว่างสมาชิก และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก
 • สมาชิกต้องเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ และจะนำมาใช้เพื่อ การจัดหาสถานศึกษาท่านั้น
 • สมาชิกต้องให้ข้อมูลกับสมาคมฯ หากสมาคมฯ ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย หรือ เพื่อเก็บสถิติ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการทำประโยชน์ให้กับกิจการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
 • สมาชิกต้องไม่ทำการใดๆ อันก่อให้เกิดการแตกแยก ระหว่างสมาชิกในสมาคมฯ ไม่กล่าวร้ายทับถมสมาชิกอื่น

icon chevron right double คณะกรรมการเทียก้า

คณะกรรมการบริหารสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 2563-2564

คุณศิริธร ศรทฤทธิ์
(นายกสมาคมฯ)
คุณเศรษฐพล หรูตระกูล
(อุปนายก)
คุณปณัฏฎา เลียบสื่อตระกูล
(กรรมการกลาง)
คุณชนิฎศา ขันติ
(เหรัญญิก)
คุณสุพัตรา บุญส่ง
(เลขาธิการ)
คุณสมฤกษ์ วรรณกลาง
(กรรมการโครงการพิเศษ)

แนะนำ Agency

แนะนำพันธมิตร Platinum & Gold