fbpx
thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
มาตรฐานของสมาคมฯ

มาตรฐานของสมาคมฯ

มาตรฐานของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) ภายใต้สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

  • จัดประชุมกรรมการไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี จัดประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี และจัดประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง
  • จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจและนักเรียนได้พบกับตัวแทนจากสถาบันและสมาชิกสมาคมฯโดยตรง
  • จัดทำคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ โดยแจกจ่ายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั้วไป และจัดส่งให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิก
  • ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศนอกสถานที่ โดยจัดส่งวิทยากร (สมาชิกสมาคมฯ) ไปบรรยายให้สถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  • ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิกกับสำนักงาน ก.พ. ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ แคนาดา และบริติซ เคานซิล
  • จัดทำ TIECA E-news Letter เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ให้ผู้สนใจศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  • สมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โดยการประสานงานระหว่างนักศึกษา สถาบัน และผู้ปกครอง
  • จัดอบรมดูงานต่างประเทศได้กับสมาชิกสมาคมฯ เป็นประจำทุกปี เพี่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต่าง ๆ ให้มากขึ้น
  • จัดฝึกอบรมระบบข้อมูล และการบริการ ให้แก่เจ้าหน้าที่แนะแนวของบริษัทสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและเพิ่มมาตรฐานในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานทูตของประเทศต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

TIECA Contact Info

Thai International Education Consultants Association

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

(+662) 642-6114
info@tieca.org

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Become our Members

Join TIECA STUDY ABROAD FAIR 2023
4th November 2023
พบกัน โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (ชั้น M)

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (ทางออก 4) ติดกับ MBK Center


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี