fbpx
thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

Smart Globe Education Co., Ltd.

ABOUT COMPANY

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ สมาร์ท โกลบ เอ็ดดูเคชัน ให้บริการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ก่อตั้งโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์การเรียนจากต่างประเทศและมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและให้คำแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ เน้นความจริงใจ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และเป็นกันเอง มีสำนักงานให้บริการหลักอยู่ที่ใจกลางเมืองชลบุรี และมีสำนักงานให้บริการอีกแห่งอยู่ที่กรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าจากทั่วประเทศไทย

PROGRAM AND COUNTRY OFFERS
 • Language Program
 • High School
 • Language/ Summer Course
 • Undergrad/ Graduate
 • Australia
 • Canada
 • China
 • Germany
 • Ireland
 • Japan
 • Malta
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Scotland
 • Singapore
 • Switzerland
 • UAE
 • UK
 • USA
Member Contact Info
Member Social Info