NC World Education Links (New Cambridge Institute) - Tieca
Home » members » NC World Education Links (New Cambridge Institute)
OEC GLOBAL EDUCATION logo

NC World Education Links (New Cambridge Institute)

Address

4,4/5 ZEN @ Central Word ชั้น 14 ห้อง 1403 ถนนรัชดาภิเษก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Telephone

Line

Program Specialization

Language/ Summer Course
Undergrad/ Graduate

Country Specialization

Australia
UK
USA

About Company

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) เป็นสถาบันคุณภาพ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ใบอนุญาตเลขที่ กร115/2547 สถาบันฯ ให้บริการด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษ และบริการแนะแนวเรียนต่อประเทศ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หลักสูตรของสถาบันได้พัฒนาและดำเนินการสอนโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งมีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อีกทั้งได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ RSA, Trinity ฯลฯ และมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยให้กับสถาบันสอนภาษาจากประเทศอังกฤษและออสเตรเลียเป็นเวลาหลายปี

Branch information