fbpx
thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

GET Education and Travel Company Limited

ABOUT COMPANY

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ เรามุ่งมั่นให้น้อง ๆ ได้ประสบการณ์ไปต่างประเทศอย่างคุ้มค่า โรงเรียนที่เราเลือกผ่านการคัดสรร เพื่อให้น้องๆได้เรียนตรงตามความต้องการมากที่สุด ด้วยบริการที่จริงใจ เป็นกันเอง น้องๆสามารถปรึกษาได้ฟรี!! เรามีโครงการจัดหาทุนการศึกษาให้น้องๆในหลายระดับชั้นอีกด้วย

PROGRAM AND COUNTRY OFFERS
 • Language Program
 • High School
 • High School Exchange
 • Language/ Summer Course
 • Scholarship
 • Undergrad/ Graduate
 • Australia
 • Canada
 • China
 • New Zealand
 • Switzerland